Stapelwolken


Sammerpolder, Egmond aan den Hoef.

Sammerpolder, Egmond aan den Hoef (wisselbeeld).

Stapelwolken, Sammerpolder, Egmond aan den Hoef.

Sammerpolder, Egmond aan den Hoef.
   

Overige


Spuiten, Sammerpolder, Egmond aan den Hoef.

Beregenen, Sammerpolder, Egmond a/d Hoef

Controleren op virussen, Sammerpolder, Egmond a/d Hoef

Altocumulus, Sammerpolder, Egmond aan den Hoef.

Sammerpolder, Egmond aan den Hoef.

Bollenschuren, Sammerpolder, Egmond aan den Hoef.


Lente in de Sammerpolder.